fbpx

PERSONDATAPOLITIK – KS Centret ApS Maj 2018

1. Generelt

Dette dokument beskriver, hvordan KS Centret ApS (ksc.dk, grafiskekurser.dk) indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, bestiller ydelser hos os eller bruger vores hjemmeside.

Vores ydelser er rettet mod private og offentlige virksomheder, og de oplysninger vi be- handler, er derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer.

Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i hen- hold til denne politik.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi ind- samler via hjemmesiden eller andre kilder.

KSC er dataansvarlig for dine personoplysninger.
Vi benytter cookies på hjemmesiden aht. funktionaliteten på hjemmesiden

Henvendelse til os kan ske på info@ksc.dk.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket

Når du besøger hjemmesiderne: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger den. Det er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du klikker på – generelt hvordan du bruger hjemmesiden.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidernes funktioner samt at kunne re- gistrere hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant infor- mation.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og anmoder om at modtage anden markedsføring: Vi indsamler oplysninger om dit navn og din e-mailadresse.

Formålet er at kunne sende nyhedsbreve og evt. markedsføring til .

Når du bestiller en ydelse hos os eller modtager et tilbud fra os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, oplys- ninger om hvilke ydelser, du bestiller.

Formålet er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser og opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer – herunder for at kunne administrere dine rettig- heder til at reklamere.

Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er be- stilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f.

Når du tilmelder dig et kursus hos os: Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadres- se, telefonnummer og hvilken virksomhed du repræsenterer.

Formålet med denne behandling er, at du kan forestå kurset, som du har tilmeldt dig. Medde- lelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din tilmelding og efterfølgende admi- nistration af din kursusdeltagelse.

Når du tilmelder dig, er indgåelsen af kontrakten om kurset det juridiske grundlag for be- handlingen af dine personoplysninger

Når du søger en stilling:
Hvis du sender en ansøgning via mail, slettes mailen med tilhørende filer, og der sker der- med ingen behandling af dine personoplysninger.

Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt:
Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer og dit spørgsmål.

Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

Når du er kontaktperson for en virksomhed, der er kunde hos os:
Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os.

Formålet er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon, og yde dig og den virksomhed, du repræsenterer, den bedst mulige service og give os forudsætningerne for at kunne tilbyde den virksomhed, du repræsenterer relevant information

Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller den virksomhed, du repræ- senterer, om din tilfredshed med vores ydelser og/eller til at sende dig information om sam- me eller tilsvarende ydelser, som vi vurderer, kan have din eller din virksomheds interesse.

Når du repræsenterer en leverandør:
Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuel- le følsomme oplysninger.

Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

3. Modtagere af personoplysninger

Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via hjemmesiderne.

Overladelse til databehandlere: Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspart-

nere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere
og under vores instruks og behandler data, som KSC er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er un- derlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databe- handlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4. Hvornår vi sletter dine personoplysninger

Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 36 måneder.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med bestilling af et tilbud/en ydelse, vil blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en lovlig interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gælden- de eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogfø-ringslovens krav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit sam- tykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et lovligt behov for længere opbevaring.

5. Dine rettigheder

Da vi ønsker åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig her om dine rettigheder.

Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at få at vide, hvilke oplysninger, vi har re- gistreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplys- ningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@ ksc.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henven- delse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsæt-

te behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysnin- ger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores lovlige interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

Retten til at klage
Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Kontaktoplysninger
Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på info@ksc.dk

Hvis vi ændrer i Persondatapolitikken, vil den nye version af være tilgængelig på grafiskekurser.dk